Seite drucken

Подготовка за покриване на покрива

Чеклист

 • Ако височината на покрива е по-голяма от 3м трябва да се предвиди осигуряване срещу падане от покрива посредством:осигурителни въжета, скеле с обезопастилни мрежи и защитни отвори в покрива
 • По-голям ли е наклонът на покрива от 22 градуса, керемидите се полагат направо върху летвите, без да се изгражда подпокрив
 • Предвижда ли се разширение на тавански етаж е необходим подпокрив с дъсчена обшивка
 • По-малък ли е наклонът на покрива от 22 градуса е необходим подпокрив
 • Намира ли се обектът в област с интензивни снеговалежи е необходим подпокрив с/без дъсчена обшивка
 • Трябва ли да се осигури защита от прах, сажди и сняг е необходим подпокрив с/без дъсчена обшивка
 • Необходима ли е защита от свличане на снежни маси, обхвата на снегозадържане зависи от наклона на покрива, нормата на натоварване и строителните предписания
 • Трябва ли да се предвиди защита срещу бури, контурите на ската и укрепването по повърхността трябва да отговарят на европейска норма B1991, 1-4 -ЕВРОКОД 1 - ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НОСЕЩИ ЧАСТИ
 • Гарантира ли конструкцията функциониращ студен покрив, следва да се предвидят входящи и изходящи отвори за вентилация на подпокривното пространство

Професионални съвети от Брамак

 • Безопасност на работа: За всички видове труд върху покрива важат действащите закони и норми за безопасност на труда
 • Придвижване по покрива: Брамак керемидите отговарят на всички изисквания за придвижване по покрива. Вентилиращите и снегозадържащите керемиди не трябва да се използват като помощни средства за придвижване по покрива. Препоръчваме използването на система от стъпала за придвижване по покрива
 • Структура на повърхността-опасност от свличане/подхлъзване: Гладките повърхности, особено в мокро състояние предразполагат към подхлъзване. Препоръчваме използването на обезопасителна кука.
 • Мокро рязане: Препоръчват се режещи машини на маса с диамантен диск. Те позволяват бърза работа без образуване на прах. За да се избегне формирането на ивици, жилки по керемидата, тя трябва да бъде почистена с вода. Прахът от рязането, който попада върх, мократа повърхност трябва веднага да се отстрани, тъй като по-късно вече е много трудно да се направи.
 • Сухо рязане: Само с прахоулавящо устройство.
 • Депониране на отпадъци след работа: Установено е, че отпадъците от керемиди на строителната площадка се оценяват еднозначно като строителен отпадък и трябва да се депонират като такъв.
 • Сигурност при бури: Зоните около ръбовете трябва да се предпазят допълнително. В зависимост от опасностите от бури, респ. наклона на покрива, е най-добре керемидите да се закрепват по цялата площ със скоби против бури или гвоздеи/винтове.
 • Защита от навяващ сняг: за целта най-доброто решение са подпокривните фолиа на БРАМАК
 • Предпазване от свличане на сняг: Отпимална сигурност се гарантира чрез правилно разпределение на снегозадържащите керемиди по цялата повърхност на покрива. Едновременно с високата функционалност се постига и оптически по-добра визия на обекта. Снегозадържащите керемиди сами по себе си са в пълна хармония с покривната повърхност.
 • Изграждане на тавански етаж: Преустройва ли се таванкото помещение задължително трябва да се предвиди изграждане на подпокривното пространство /полагане на фолио/.
 • Защита от пожар: Керемидите спадат към категорията на негорящите строителни материали от клас А1.
 • Долна конструкция: Колкото по-стабилна е долната конструкция на покрива /летви и дъсчена обшивка/, толкова по-лесно е укрепването на керемидите с гвоздеи и винтове. Подпокривното пространство трябва да винаги да се изгражда с допълнителна защита от навлизане на дъждовна вода. Елементите за проветряване, като например прозорците, комините, отдушниците и т.н. са също така връзка към подпокривното пространство за допълнителна сигурност от проникване на дъждовна вода. Трябва да се внимава за запазване студената функция на покрива.

Централа

Централно управление

общ. Елин Пелин, п.к. 31

2100 гр. Елин Пелин

България

Phone: 0725/680 31

Fax: 0725/680 94

E-Mail: office.bg(at)bramac.com

Contactform

Please select your contact:

0700 119 20