Seite drucken

Подробности

09.02.16

„БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ” ЕООД обявява инвестиционно намерение за изготвяне на проекти (обновена)

ОБЯВА 

до заинтересованите лица и общественост

На основание на чл. 4, ал. 1 и 2 от "Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения" за строителство и технологии

"БРАМАК ПС" ЕООД

гр. Силистра 7500, Индустриална зона Запад, местност ПЗ "Запад"

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

"Газификация на завод "БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ " ЕООД

Дейността свързана с инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква б- "промишлени съоръжения за пренос на газ, пара, топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в предложение № 1); "към чл. 93, ал. 1. т.1 и 2 от ЗООС.

Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане на площадков газопровод, различни диаметри, за задхранване на котелно и други технологични консуматори на площадката на завода, находяща се в ПИ № 66425.314.347, с адрес: гр. Силистра 7500, Индустриална зона Запад, местност ПЗ "Запад".

След реализация на проекта се очаква намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици в атмосферата и намаляване на енергийния интензитет на предприятието, вследствие от повишаването на ефективността чрез монтирането на по-ефективно оборудване и преминаване към гориво природен газ.

За контакти:
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, Промишлена зона, п.к. 182

Лице за контакти: Събчо Събчев, GSM: 0885-407-243;

e-mail: sabcho.sabchev(at)bramac.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, "Придунавски булевард", № 20, 7000, Русе

Дата: 08.03.2016

Възложител: Кирил Дяков, Управител на "Брамак ПС" ЕООД

                  

 

Please select your contact:

0700 119 20