Seite drucken

30 години гаранция

30 години гаранция

Качество за десетилетия - и при това с писмена гаранция! Многобройни нива на контрол, от старателния избор на суровини до грижливото опаковане, гарантират доброто качество на продукцията БРАМАК. От 1978 год. качеството Брамак е потвърдено официално с герба на Република Австрия и във всички страни Брамак.

 

Оттук може да изтеглите PDF формат на 30 годишната гаранция и да се запознаете с условията в нея.

ВАЖНО!

Съгласно Закона за потребителя (ДВ, бр.18 от 2011г) търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП, а именно, че независимо от търговската гаранция, продавачът в лицето на съответния търговец, отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112 - 115 от ЗЗП.

Чл. 112.(1). При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършването на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2). Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да се предложи на потребителя друг начин на  обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл.113.(1). Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2). Привеждане на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3). След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.

(4). Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материалите и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5). Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл.114.(1). При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

1.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2.   намаляване на цената.

(2). Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3). Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието не потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл.115.(1). Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2). Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3). Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1

 

Please select your contact:

0700 119 20